KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 (04/07/2020 11:12)

Trường THCS Phúc Diễn thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021.

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS PHÚC DIỄN

     

Số: 180/KH-THCSPcD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Phúc Diễn, ngày 22 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

 

 
   

 

 

Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Thông tư sổ 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Các văn bản hợp nhất của Bộ GD&ĐT số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021,

Trường trung học cơ sở Phúc Diễn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đáp ứng công tác phổ cập giáo dục THCS, nâng cao trình độ dân trí thuộc độ tuổi qui định.

 

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để học sinh theo đúng phân luồng khi học hết tiểu học.

2. Yêu cầu

- Tổ chức và thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và của UBND quận Bắc Từ Liêm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tới dự tuyển vào trường.

- Thực hiện tuyển sinh đúng tuyến, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh và quyền được đi học của học sinh.

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan đóng trên địa bàn như: UBND phường, các Tổ dân phố, trường tiểu học Phúc Diễn, trường mầm non Phúc Diễn, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền nhằm giúp cho CMHS và nhân dân trên địa bàn tuyển sinh hiểu rõ hơn về qui trình tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển sinh theo phương châm tất cả nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho người học.

- Công tác tuyển sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng có sự thống nhất cao giữa các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh với Hội đồng sư phạm của trường. Thực hiện phương châm "Dân chủ, văn minh" trong quá trình tổ chức tuyển sinh.

- Mọi thông tin về công tác tuyển sinh được công khai.

- Không thu tiền hồ sơ tuyển sinh, trái tuyến, không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định trong thời gian tuyển sinh.

- Tuyên truyền tuyển sinh trực tuyến:

+ Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ hoc sinh công tác triển khai tuyển sinh trực tuyến.

+ Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để từng bước triển khai tuyển sinh trực tuyến theo quy định.

B. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 và văn bản quy định hiện hành.

2. Số trẻ điều tra ở từng độ tuổi trên địa bàn.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, chỉ tiêu (số lớp, số học sinh/lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày) phù hợp với số phòng học của trường, trong đó dành ưu tiên cho các phòng phục vụ học tập và phòng học 2 buổi/ngày.

4. Mức huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

5. Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia và chương trình kiên cố hoá trường học của Thành phố, của UBND Quận.

6. Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh.

7. Hạn chế học sinh trái tuyến.

C. NỘI DUNG

I. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 

Rà soát CSVC, đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp.

Về thứ tự ưu tiên tuyển sinh:

- Ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường trú (DT1, DT2).

- Ưu tiên HS có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật.

Quan tâm con em các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng, con cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội tham gia công tác tại các đơn vị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi sắp xếp xong phương án tuyển sinh theo nguyên tắc trên, nếu vẫn còn học sinh, trường sẽ báo cáo UBND Quận để có phương án tuyển sinh.

II. QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

a. Chỉ tiêu: 10 lớp; 436 học sinh (DT1: 207, DT2: 32, DT3:197)

b. Địa bàn tuyển sinh: Phường Phúc Diễn.

3. Đối tượng tuyển sinh

Là những đối tượng học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học sinh sống trên địa bàn dân cư Phường Phúc Diễn, được chia thành 04 đối tượng:

+ DT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

+ DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.

+ DT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

+ DT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường (Phường Phúc Diễn).

Lưu ý:

-  Những học sinh dự tuyển vào lớp 6 đã hoàn thành chương trình tiểu học: đã được cấp mã đăng kí tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh đã quy định. Các trường hợp học sinh không có mã đăng ký tuyển sinh, nhà trường có đủ hồ sơ của cha mẹ học sinh (nêu rõ lý do), đồng thời lập danh sách báo cáo cụ thể và chỉ tuyển sinh khi được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Những trường hợp có hộ khẩu thường trú hoặc có xác nhận nơi cư trú tại địa bàn của công an phường sau ngày 10/5/2020, trường lập danh sách báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Quận (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét từng trường hợp cụ thể.

4. Độ tuổi dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).

Những trường hợp đặc biệt:

* Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

* Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

5. Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ, thông tin trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến (những trường hợp khác nhà trường sẽ báo cáo để Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể). Cha mẹ học sinh không phải công chứng hồ sơ khi đã có bản chính đối chiếu.

Đơn xin học (dự tuyển) công khai trên trên Website của Phòng GD&ĐT và trên website của trường, địa chỉ: thcsphucdien.pgdbactuliem.edu.vn

Để đảm bảo thuận lợi cho sự phối hợp quản lý học sinh, đối với giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin theo quy định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác, có xác nhận kí, đóng dấu của công an phường.

Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Đơn xin học (Theo mẫu).

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể; Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận.

- Giấy xác nhận nơi cư trú của công an phường nếu là đối tượng DT3 (lưu ý: Giấy chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ. Giấy  xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo  đủ, rõ các thông tin theo quy định: số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác).

6. Thời gian tuyển sinh

a. Tuyển sinh trực tuyến:

* Đăng kí trực tuyến: Các đối tượng DT1, DT2, DT3 đăng kí trực tuyến từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020.

* Đối chiếu hồ sơ:

 Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công. Để tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS, nhà trường lên lịch kiểm tra, đối chiếu hồ sơ cụ thể như sau:

- Đối tượng 1 (DT1): Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 11/8/2020

- Đối tượng 2 (DT2): Từ 8h00 ngày 12/8/2020 đến 16h00 ngày 12/8/2020

- Đối tượng 3 (DT3): Từ ngày 13/8/2020 đến 9h00 ngày 14/8/2020   

b. Tuyển sinh trực tiếp (đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

- DT1, DT2: Từ ngày 13/8/2020 đến 09h00 ngày 14/8/2020.

- DT3: Từ 09h00 ngày 14/8/2020 đến 15h30 ngày 15/8/2020.

c. Tuyển sinh bổ sung: Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020 (nếu chưa đủ chỉ tiêu)

d. Thời gian xếp lớp: Ngày từ 23-28/8/2020

7. Quy trình tuyển sinh

a. Tuyển sinh trực tuyến:

* Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Truy cập vào trang: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, chọn mục "Đăng ký tuyển sinh ".

* Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

* Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

Nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

* Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

* Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

Lưu ý:

CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

Khi đến nộp hồ sơ đăng ký học cho học sinh, phụ huynh mang theo mã hồ sơ được gửi vào địa chỉ email khi đăng ký trực tuyến thành công để nhà trường kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống. Cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm đăng kí tuyển sinh cho con em mình theo đúng thời gian qui định (Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020).

b. Tuyển sinh trực tiếp:

Học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

- DT1, DT2: Từ ngày 13/8/2020 đến 09h00 ngày 14/8/2020.

- DT3: Từ 09h00 ngày 14/8/2020 đến 15h30 ngày 15/8/2020.

Lưu ý:  Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh sẽ không đăng kí trực tuyến, cha mẹ HS phải đến trường trực tiếp đăng kí tuyển sinh (Nếu nhà trường còn chỉ tiêu bổ sung từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020).

Ðến nộp hồ sơ đăng ký học cho HS, phụ huynh mang theo mã hồ sơ được gửi vào địa chỉ email khi đăng ký trực tuyến thành công để nhà trường kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống.

8. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh và công bố danh sách trúng tuyển

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh được giao, đối tượng tuyển sinh và số lượng hồ sơ tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp đã tiếp nhận nhà trường tiến hành xét duyệt hồ sơ:

- Trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đúng đối tượng tuyển sinh của nhà trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường được giao thì nhà trường sẽ xét ưu tiên học sinh thuộc diện sau:

+ Có hộ khẩu thường trú thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường.

+ Thời gian đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định.

- Trường hợp số lượng hồ sơ học sinh diện thường trú đã tiếp nhận vẫn không đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì nhà trường sẽ xét tiếp đến hồ sơ tạm trú.

- Trường hợp số lượng hồ sơ tuyển sinh đã tiếp nhận nhưng không đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao nhà trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo để tiến hành tiếp nhận thêm hồ sơ từ  ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

- Chủ động phối hợp với UBND phường Phúc Diễn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh với PGD.

- Tham gia tập huấn đầy đủ và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong công tác tuyển sinh, tuyển sinh trực tuyến (nhập dữ liệu phần mềm, quy trình tuyển sinh trực tuyến, trích xuất dữ liệu, xét duyệt danh sách trúng tuyển, in báo cáo, thu nhận, kiểm tra hồ sơ, tiếp đón, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, thấu đáo cho CMHS khi đăng kí tuyển sinh cho con em và có thắc mắc trong công tác tuyển sinh).

- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND quận, kế hoạch tuyển sinh của BCĐ, nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020, xin phê duyệt của UBND phường và phòng GD&ĐT.

- Phối hợp với UBND phường, trường tiểu học Phúc Diễn công khai kế hoạch tuyển sinh của BCĐ, kế hoạch tuyển sinh của trường trên các phương tiện thông tin: Đài phát thanh của phường, bảng tin, Website của trường…

- Gửi tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tuyển sinh trực tuyến theo qui định (Có ít nhất 4 máy vi tính được cài đặt phần mềm Esams, 4 máy vi tính có kết nối internet phục vụ cho CMHS đăng kí trực tuyến, máy in, phòng tiếp đón, phòng chờ,… Thành lập tổ công tác hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến của trường).

- Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh lớp 6. Tuyệt đối không dạy trước chương trình cho học sinh.

- Hướng dẫn quy trình tuyển sinh trực tuyến niếm yết công khai tại bảng tin, cổng trường học và các phương tiện thông tin để CMHS biết.

- Quản trị, phân quyền cho cán bộ nhà trường được đặng nhập, khai thác trích xuất dữ liệu tuyển sinh.

- Phối hợp chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến, lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lí các tình hướng bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức tuyển sinh trực tuyến.

- Thực hiện bảo quản, lưu giữ tài khoản và mật khẩu tuyển sinh của Hiệu trưởng đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp.

2. Nhiệm vụ của Ban tuyển sinh

- Hướng dẫn và hỗ trợ CMHS đăng kí TS trực tuyến (Khi CMHS có nhu cầu).

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin cá nhân HS: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh,… trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó kí và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng kí và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Tuyệt đối không thu tiền hồ sơ tuyển sinh, không thu hoặc vận động CMHS đóng góp các khoản ngoài quy định trong thơi gian tuyển sinh.

- Tổng hợp danh sách đăng kí TS theo các đối tượng: DT1, DT2, DT3,…

- Kịp thời báo cáo phòng GD&ĐT về số liệu, danh sách và những trường hợp đặc biệt trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

3. Phân công trách nhiệm

a. Trách nhiệm của Ban tuyển sinh

- Kết hợp với UBND, Công an, trường tiểu học điều tra số trẻ trên địa bàn tuyển sinh.

- Đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh với phòng Giáo dục.

- Tham gia tập huấn tuyển sinh.

- Duyệt kế hoạch tuyển sinh với UBND và phòng Giáo dục.

- Gửi tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT kí Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến (Theo KHTP).

- Công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử, bảng tin, đài phát thanh phường…

- Chuẩn bị cơ sở vật chất.

- Ban tuyển sinh trực hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến khối Mầm non và Tiểu học.

- Hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến lớp 6 (đối với HS có mã).

- Tổng hợp danh sách HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tiếp tại trường (đối với HS không có mã). Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng Giáo dục, trình phương án tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu).

- Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung (nếu có).

- Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung (nếu có).

- Nộp báo cáo chính thức cho PGD.

- Xếp lớp cho học sinh.

b. Trách nhiệm của giáo viên

- Giáo viên phải có trách nhiệm giải thích những thắc mắc về tuyển sinh cho cha mẹ học sinh khi cha mẹ học sinh có nhu cầu.

c. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh

- CMHS phải có trách nhiệm đăng kí tuyển sinh cho con em mình theo đúng thời gian qui định (Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020).

- Việc đăng kí tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, giúp cho CMHS không phải đi lại nhiều đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho bản thân khi dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng.

- Nếu CMHS không thể đăng kí trực tuyến (vì lí do nào đó) thì có thể mang hồ sơ trực tiếp đến trường nhờ sự hỗ trợ của Ban tuyển sinh (Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020).

Trong trường hợp:

- Học sinh có mã nhưng không đăng kí trực tuyến, cũng không đăng kí trực tiếp thì sau ngày 20/8/2020 nhà trường từ chối tuyển sinh.

- Học sinh có mã, đã đăng kí tuyển sinh thành công, nhưng ngày 25/8/2020 không đến nhập học thì sau ngày 26/8/2020 coi như học sinh đó không có trong danh sách trúng tuyển của nhà trường.

Cha mẹ học sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng kí tuyển sinh cho con em mình.

4. Chế độ báo cáo

- Ngày 10/8/2020: tổng hợp số lượng học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- 17 giờ 30 ngày 15/8/2020: báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về Ban Chỉ đạo kèm văn bản đề nghị tuyển bổ sung khi chưa đủ chỉ tiêu.

- Ngày 23/8/2020: Báo cáo kết quả tuyển sinh chính thức về phòng GD&ĐT.

Số điện thoại liên hệ:

1. Đ/c Đỗ Thị Kim Loan - Hiệu trưởng: 0168 224 1463

2. Đ/c Hoàng Thị Thu Hạnh - Nhân viên: 082 605 2921

Trên đây là dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường trung học cơ sở Phúc Diễn./.

Nơi nhận:

- UBND Quận (để b/c);

- Phòng GD&ĐT (để p/d);

- UBND phường (để b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Đỗ Thị Kim Loan

 

Ý KIẾN CỦA UBND PHƯỜNG

...………………………………………….

...………………………………………….

...………………………………………….

...………………………………………….

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

...………………………………………….

...………………………………………….

...………………………………………….

...………………………………………….

Ngày…....tháng ……. năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 1

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số 180/KH-THCSPcD ngày 22/6/2020 của trường THCS Phúc Diễn)

 

 
   

 

 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Chuẩn bị 08 máy tính cài đặt phần mềm Esam, 06 máy tính kết nối Internet, 04 máy in.

- Thành lập tổ công tác hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị các thông tin cơ bản của trường về công tác tuyển sinh như: kế hoạch, thông báo, lịch công tác … để công khai với nhân dân trên địa bàn. Xây dựng các phương án thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn về công tác tuyển sinh với CMHS.

- Đảm bảo các dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh được an toàn, chính xác, đúng kế hoạch.

II. ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

1. Thời gian đăng kí tuyển sinh trực tuyến

- Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020

2. Quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến của CMHS

* Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Truy cập vào trang: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, chọn mục "Đăng ký tuyển sinh ".

* Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

* Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

Nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; sau đó bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

* Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

* Bước 5: Đăng ký thành công

Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

3. Điều kiện đăng kí

- Trên đây là các bước tiến hành cho những học sinh đăng kí tuyển sinh đúng tuyến theo quy định (theo phân tuyến tại Phụ lục 1c kèm theo Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND). Cụ thể: địa bàn tuyển sinh: Phường Phúc Diễn

- Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh sẽ không đăng kí trực tuyến, cha mẹ HS phải đến trường trực tiếp đăng kí tuyển sinh (Nếu nhà trường còn chỉ tiêu).

4. Thời gian chạy thử nghiệm

 - CMHS có thể đăng kí thử nghiệm từ ngày 19/7/2020 đến 21/7/2020  trên trang đăng ký tuyển sinh đầu cấp: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

Chú ý:

- Trường hợp HS đã được cấp mã số đăng kí trực tuyến:

+ Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD…) có thể tuyển sinh trực tuyến tại nhà.

+ Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến điểm máy tính có kết nối Internet tại trường để đăng kí trực tuyến.

- Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng kí trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới trường (Nơi học sinh học năm học 2019-2020 tại Hà Nội) để trường cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

- Nhà trường xét duyệt đăng kí tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh; thu hồ sơ tuyển sinh theo thời gian quy định từ ngày 07/8/2020 đến ngày 18/8/2020 (theo từng đối tượng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở, UBND Quận, kế hoạch tuyển sinh trực tuyến của phòng Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2020-2021 của trường.

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đồng thời chủ động phối hợp với UBND phường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin: Đài phát thanh của phường, bảng tin, Website của trường chậm nhất ngày 30/6/2020 cho CMHS và HS trên địa bàn về công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2020-2021: Quy trình tuyển sinh, điều kiện đăng kí, thời gian tuyển sinh.

- Công bố công khai tại bảng tin, văn phòng, Website của nhà trường: kế hoạch tuyển sinh trực tuyến của UBND quận; Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT và Kế hoạch của tuyển sinh trực tuyến của trường từ ngày 30/6/2020.

2. Nhân sự

- Thành lập Ban tuyển sinh của trường, trong đó có bộ phận thường trực để triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2020-2021 gồm các ông (bà) sau (Có danh sách kèm theo).

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về kĩ năng cài đặt, sử dụng phần mềm, quy trình tuyển sinh trực tuyến và triển khai tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán của trường.

- Quản trị, phân quyền cho cán bộ nhà trường được đăng nhập, khai thác trích xuất dữ liệu tuyển sinh.

- Ban tuyển sinh của nhà trường thường trực hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ HS đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

3. Cơ sở, vật chất

- Lắp đặt từ 3 đến 6 máy tính có nối mạng tại phòng đọc phục vụ cho CMHS đến tuyển sinh.

- Phối hợp chạy thử phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lí các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức tuyển sinh trực tuyến.

- Xây dựng phương án đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin. Hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất sẵn sàng thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến (xong trước ngày 30/7/2020).

4. Chế độ báo cáo

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình và thời gian tuyến sinh trực tuyến.

- Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT (17h30 ngày 18/8/2020).

- Ngày 23/8/2020 báo cáo kết quả chính thức về phòng Giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 2

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

(Kèm theo Kế hoạch số 180/KH-THCSPcD ngày 22/6/2020 của trường THCS Phúc Diễn)

Thời gian

Người

thực hiện

Ni dung công việc

Trước 10/3

Ban tuyển sinh

Kết hợp với UBND, Công an, trường tiểu học điều tra số trẻ trên địa bàn tuyển sinh. Đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh với PGD.

Ngày 20/5

Đ/c Loan

Nộp góp ý dự thảo kế hoạch tuyển sinh và dự thảo kế hoạch tuyển sinh.

Trước 25/5

Đ/c Loan, Hạnh

Tham gia tập huấn tuyển sinh

Từ 19-23/6

Đ/c Loan

Xin phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh với UBND và PGD

Gửi tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT kí Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

30/6

Đ/c Loan, V.Lan

Phối hợp với UBND Phường công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử, bảng tin, đài phát thanh phường…

Từ 15/7

đến 30/7

Đ/c Khôi

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Ngày  19/7-21/7

Đ/c Khôi, Hạnh

Chạy thử nghiệm hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố

Từ 01/8 đến 06/8

Ban tuyển sinh

Ban tuyển sinh trực hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến khối Mầm non và Tiểu học

Từ ngày 07/8 đến

15/8

Ban tuyển sinh

Hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến (đối với HS có mã)

Đ/c Loan, Hạnh

Tổng hợp DS HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Ban tuyển sinh

Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký TS trực tuyến.

Ban tuyển sinh

Hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tiếp tại trường (đối với HS không có mã). Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp

17h30

ngày 15/8

Đ/c Loan, Hạnh

Báo cáo kết quả tuyển sinh với PGD, trình phương án tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu)

Ngày 16/8

Đ/c Loan

Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường và số lượng được tuyển bổ sung(nếu có)

Từ 18/8

đến 20/8

Đ/c Loan

Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung (nếu có), cập nhật vào hệ thống trực tuyến

23/8

Đ/c Loan, Hạnh

Nộp BC chính thức cho PGD

25/8

Ban tuyển sinh

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyền sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.