CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020 (01/07/2020 7:1)

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 (01/07/2020 7:0)

Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2019-2020

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020 (27/09/2019 22:31)

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020. (27/09/2019 22:30)

Công khai thông tin cơ sở vật chất nhà trường năm học 2019-2020.

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU CỦA TRƯỜNG THCS PHÚC DIỄN NĂM HỌC 2019-2020 (27/09/2019 22:28)

Công khai các khoản thu của trường thcs phúc diễn năm học 2019-2020